METODA SIX SIGMA i LEAN SIX SIGMA

Kilka słów o metodzie Six Sigma i Lean Six Sigma

Zapisz się na szkolenie

DEFINE

Zdefiniuj swój projekt

Measure

Zbierz dane

ANALYZE

Szukaj przyczyn źródłowych

IMPROVE

Znajdź i zaimplementuj rozwiązania

CONTROL

Standaryzuj i monitoruj efekty

METODA SIX SIGMA i LEAN SIX SIGMA

Six Sigma to długoterminowy, oparty na danych, wykorzystujący pełen zestaw analiz statystycznych proces ciągłego doskonalenia umożliwiający radykalną poprawę wyników biznesowych przedsiębiorstwa. Doskonaląc jakość produktów i usług powoduje wzrost satysfakcji klienta ograniczając ryzyko marnotrawstwa we wszystkich obszarach jego działalności.

Six Sigma została opracowana w firmie Motorola w połowie lat 80. XX wieku i od wielu lat znajduje coraz szersze zastosowanie zarówno w dużych jak i mniejszych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Six Sigma koncentrują uwagę pracowników - na sposobie rozwiązania problemu, a przedsiębiorców – na dostarczeniu potrzebnych informacji i środków finansowych. Projekty Six Sigma mają służyć zadowoleniu klienta - to zadowolenie wiąże się z wynikami działalności przedsiębiorstwa, na które z kolei wpływają wyniki procesów.

Six Sigma jest bardzo skuteczną metodą obniżania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej poprawie poziomu jakości produktów, zwiększeniu zadowolenia klienta i realizacji celów biznesowych.

METODA SIX SIGMA

Six sigma jest pięcioetapowym procesem wypracowania i wdrażania optymalnego rozwiązania. Wyróżnia się dwie odmiany tradycyjnego cyklu doskonalenia (PDCA):
• DMAIC- stosowane w celu usprawnienia istniejących procesów,
• DFSS- stosowane przy projektowaniu nowych procesów i produktów (DMADV, IDDOV).

Definiowanie (ang. Define)

W tym etapie dokonuje się identyfikacji i opisu procesu, buduje zespół, określa problemy do rozwiązania oraz cele w ujęciu biznesowym, które chce się osiągnąć.


Pomiar (ang. Measure)

Dzięki temu etapowi informacje o obecnym stanie procesów zostaną przedstawione w obiektywny sposób. System pomiarowy musi mierzyć z dostateczną precyzją i dokładnością. Wyniki pomiarów powinny być przedstawione jasno i zostać przeanalizowane, aby wydobyć z nich najważniejsze informacje.


Analiza (ang. Analyze)

Analiza otrzymanych danych, służy do wskazania przyczyn problemów ukrytych w procesach i potwierdzenia, z użyciem odpowiednich analiz ich wpływu na procesy. W etapie tym poszukuje się zależności przyczynowych i źródeł zmienności.


Doskonalenie (ang. Improvement)

Wprowadzenie rozwiązań usuwających wcześniej analizowane problemy, poprzez doskonalenie procesu, po to by obniżyć poziom występowania defektów, czyli osiągnąć wyższy poziom jakości sigma. W tej fazie największy nacisk kładzie się na redukowanie poziomu zmienności i redukcje defektów.


Kontrola (ang. Control)

W tej fazie sprawdza się i stale monitoruje wyniki osiągnięte w poprzednim etapie. Następnie wprowadza się odpowiednie standardy, by utrzymać odpowiednio wysoki poziom jakości.

LEAN SIX SIGMA

Metoda Lean Six Sigma powstała z połączenia metodyki Six Sigma i Lean Manufacturing.

Six Sigma bazując na narzędziach statystycznych skupia się na mierzeniu i redukcji zmienności w procesach oraz osiągnięciu celów wyznaczonych przez wymagania Klienta.

Natomiast metodyka Lean Manufacturing koncentruje się w głównej mierze na wartości dodanej dla Klienta czyli eliminacji wszelkiego rodzaju marnotrawstw z procesów, co prowadzi do redukcji czasu i kosztu procesu.

Lean Six Sigma łączy w sobie cechy obu metodyk, co oznacza że realizuje ona wymagania Klienta w oparciu o wiedze statystyczną i kontrolę procesu, ale przy jednoczesnym ograniczeniu czasu i kosztów tego procesu.

Połączenie to pozwala na pozyskanie zadowolonego i lojalnego Klienta przy minimalnych kosztach własnych. Nowa metodologia stanowi mocne narzędzie tworzące trwałą przewagę konkurencyjną.


KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA SIX SIGMA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

• Minimalizacja kosztów całej działalności szczególnie przez redukcję braków,

• Szybsze wykrywanie wad procesów,

• Minimalizacja kosztów usunięcia wad, usterek; szybkie usuwanie wad,

• Eliminacja lub ograniczenie przyczyn występowania wad,

• Eliminacja zmienności, czyli stabilizacja procesu,

• Poprawa wyników związanych z jakością i innowacyjnością produktów,

• Podniesienie zadowolenia klientów,

• Zwiększenie produktywności oraz zyskowności przedsiębiorstwa, poprzez skrócenie czasu procesu i eliminowanie czynności niewnoszących wartości dodanej dla klienta,

• Zwiększenie zaangażowania pracowników, poprzez zachęcanie do usamodzielnienia się oraz podawania pomysłów podnoszących jakość.

DEFINE

Zdefiniuj swój projekt

Measure

Zbierz dane

ANALYZE

Szukaj przyczyn źródłowych

IMPROVE

Znajdź i zaimplementuj rozwiązania

CONTROL

Standaryzuj i monitoruj efekty