METODA SIX SIGMA i LEAN SIX SIGMA

Co to jest Six Sigma i Lean Six Sigma - kilka słów o metodzie

Zapisz się na szkolenie Six Sigma

Co to jest SIX SIGMA i LEAN SIX SIGMA?

Co to jest Six Sigma?

Six Sigma to długoterminowy, oparty na danych, wykorzystujący pełen zestaw metod heurystycznych, analitycznych i statystycznych proces ciągłego doskonalenia umożliwiający radykalną poprawę wyników biznesowych przedsiębiorstwa.

Co uzyskujemy stosując Six Sigma? Doskonaląc jakość produktów i usług powoduje wzrost satysfakcji klienta ograniczając ryzyko strat i redukując zmienność we wszystkich obszarach jego działalności.

Skąd nazwa Six Sigma?

Six Sigma została opracowana w firmie Motorola w połowie lat 80. XX wieku i od wielu lat znajduje coraz szersze zastosowanie zarówno w dużych jak i mniejszych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Czym zatem jest Sigma? Co oznacza Sigma? Sigma to podstawowa miara zmienności stosowana w statystyce, oznaczająca odchylenie standardowe. Metoda Six Sigma skupia się na redukcji zmienności, co wyrażane jest właśnie przez Sigmę.

Ile wynosi Six Sigma? Natomiast określenie Six Sigma oznacza poziom docelowej jakości procesu, mówiący że pomiędzy centralna linią procesu a najbliższą linią specyfikacji (czyli z jednej strony pola tolerancji) powinno znaleźć się sześć sigm (odchyleń standardowych) wtedy nasz proces możemy określić jako Six Sigma i osiągnąć poziom klasy światowej 3,4 DPMO. Oznacza to że poziom Six Sigma osiąga proces, w którym istniej prawdopodobieństwo wynoszące 99,99966% osiągnięcia pozytywnego wyniku (wyniku bez wad)

Na czym koncentruje się Six Sigma ?

Six Sigma koncentrują uwagę pracowników - na sposobie rozwiązania problemu, a przedsiębiorców – na dostarczeniu potrzebnych informacji i środków finansowych. Projekty Six Sigma mają służyć zadowoleniu klienta - to zadowolenie wiąże się z wynikami działalności przedsiębiorstwa, na które z kolei wpływają wyniki procesów.

Six Sigma jest bardzo skuteczną metodą obniżania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej poprawie poziomu jakości produktów, zwiększeniu zadowolenia klienta i realizacji celów biznesowych.

DMAIC

Co to jest DMAIC ?

DMAIC jest pięcioetapowym procesem wypracowania i wdrażania optymalnego rozwiązania. Wyróżnia się dwie odmiany tradycyjnego cyklu doskonalenia:
• DMAIC - najbardziej popularny cykl doskonalenia Six Sigma stosowany w celu usprawnienia istniejących procesów,
• DFSS - stosowany przy projektowaniu nowych procesów i produktów (DMADV, IDOV).

Co oznacza akronim DMAIC i jego poszczególne etapy ?


Definiowanie (ang. Define) - co oznacza?

Faza Define rozpoczyna projekt Six Sigma. Najpierw definiujemy problem, a gdy uzyskamy aprobatę sponsora - rekrutujemy zespół projektowy. Następnie, identyfikujemy klientów oraz ich wymagania, określamy cel projektu, jego ramy czasowe i przebieg. Faza definiuje cele projektu w kontekście procesów biznesowych – cele biznesowe, które są akceptowalne przez zespół i głównych udziałowców. W tym etapie dokonuje się także identyfikacji i opisu procesu.


Pomiar (ang. Measure) - co oznacza?

Faza Measure - identyfikujemy kluczowe czynniki dla klienta CTQs, określamy, co i jak będziemy mierzyć, tworząc przy tym niezbędne narzędzia pomiarowe. Następnie zbieramy wartościowe dane, wykorzystując statystyczne miary zmienności, by określić stan początkowy procesu (tzw. baseline) i wyznaczamy miary Six Sigma. Dzięki temu etapowi informacje o obecnym stanie procesów zostaną przedstawione w obiektywny sposób. System pomiarowy musi mierzyć z dostateczną precyzją i dokładnością. Wyniki pomiarów powinny być przedstawione jasno i zostać przeanalizowane, aby wydobyć z nich najważniejsze informacje.


Analiza (ang. Analyze) - co oznacza ?

Faza Analyze – analizujemy zgromadzone dane, określamy przyczyny źródłowe i szukamy możliwych powodów wadliwości procesu (identyfikacja źródeł zmienności), w celu opisu zachowania procesu. W ten sposób przeprowadzana analiza otrzymanych danych, służy do wskazania przyczyn problemów ukrytych w procesach i potwierdzenia, z użyciem odpowiednich analiz ich wpływu na wyniki uzyskiwane przez procesy. W etapie tym poszukuje się także zależności przyczynowych i źródeł zmienności procesu.


Doskonalenie (ang. Improvement) - co oznacza?

Faza Improve – oceniamy możliwości poprawy procesu, szukamy rozwiązań, mających na celu eliminację (poprawę) głównych przyczyn. Następnie, wybieramy optymalne rozwiązania, określamy potrzebne zasoby, przeprowadzamy testy, po analizie wyników - wprowadzamy je w życie. Wprowadzenie rozwiązań usuwających wcześniej analizowane problemy, uzyskujemy poprzez doskonalenie procesu, po to by obniżyć poziom występowania defektów, ograniczyć jego zmienność czy też podnieść wydajność czyli osiągnąć wyższy poziom Sigma organizacji i procesów.


Kontrola (ang. Control) - co oznacza?

Faza Control – oceniamy uzyskane wyniki i rezultaty biznesowe, standaryzujemy zastosowane rozwiązania. Następnie, dokonujemy odpowiednich zmian w procedurach roboczych i szkolimy pracowników. Określamy dla kluczowych parametrów procesów (X) i wyjść (Y) odpowiednie poziomy progowe/kontrolne i monitorujemy procesy. Dzięki temu upewniamy się, że korzyści uzyskane w fazie Improve utrzymają się długo po zakończeniu projektu.

Co to jest LEAN SIX SIGMA ?

Jak powstała Lean Six Sigma ? Metoda Lean Six Sigma powstała z połączenia metodyk Six Sigma i Lean Manufacturing. Six Sigma bazując na narzędziach statystycznych skupia się na mierzeniu i redukcji zmienności w procesach oraz osiągnięciu celów biznesowych wyznaczonych przez wymagania Klienta. Natomiast metodyka Lean Manufacturing czy też Lean Management koncentruje się w głównej mierze na wartości dodanej dla Klienta czyli eliminacji wszelkiego rodzaju marnotrawstw (strat) z procesów, co prowadzi do redukcji czasu i kosztu procesu.

Czym jest Lean Six Sigma ? Lean Six Sigma łączy w sobie cechy obu metodyk, co oznacza że realizuje ona wymagania Klienta w oparciu o wiedze statystyczną i kontrolę procesu, ale przy jednoczesnym ograniczeniu czasu cyklu, lead time-u, eliminacji strat i kosztów tego procesu.

Co daje połączenie Lean i Six Sigma ? Połączenie to pozwala na pozyskanie i utrzymanie zadowolonego i lojalnego Klienta przy minimalnych kosztach własnych. Nowa metodologia stanowi mocne narzędzie tworzące trwałą przewagę konkurencyjną i z powodzeniem stosowane jest w wielu przedsiębiorstwach z różnych branż.


KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA SIX SIGMA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

• Minimalizacja kosztów działalności szczególnie przez redukcję braków.

• Szybsze wykrywanie wad i dysfunkcji procesów.

• Minimalizacja kosztów usunięcia wad, usterek i szybsze ich usuwanie.

• Eliminacja lub ograniczenie przyczyn występowania wad.

• Minimalizacja zmienności, czyli stabilizacja procesu.

• Poprawa wyników związanych z jakością i innowacyjnością produktów.

• Rozwój kompetencji organizacji w zakresie optymalizacji procesów biznesowych i zarządzania projektami doskonalącymi.

• Zwiększenie produktywności oraz zyskowności przedsiębiorstwa, poprzez skrócenie czasu procesu i eliminowanie czynności niewnoszących wartości dodanej dla klienta.

• Podniesienie zadowolenia klientów.

•Posiadanie kadry menedżerskiej zdolnej do systematycznego i metodycznego rozwiązywania problemów i doskonalenia procesów

• Zwiększenie świadomości i zaangażowania pracowników, poprzez zachęcanie do usamodzielnienia się oraz podawania pomysłów podnoszących jakość.